La temporització

       Aquest any s’ha pensat en una estructuració cíclica de durada anual però repartida en tres trimestres. És cíclica perquè cada període repassa cadascuna de les vares i cada taller reprèn la temàtica de l’anterior. Els dies de taller s’escauen cada dissabte de fi de mes (en connexió amb les trobades de balladors de l’Oca Rosa els diumenges consecutius). El calendari quedaria així:

   1er TRIMESTRE                 2on TRIMESTRE              3er TRIMESTRE

     25 de setembre                        29 de gener                            30 d’abril
     30 d’octubre                             26 de febrer                           28 de maig
   *27 de novembre                  **26 de març                      ***25 de juny